Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

BETROKKENHEID

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk bij ons onderwijs te betrekken. We zien opvoeden namelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in hun groep en in de school. Pas als een leerling zich veilig voelt kan hij zich ontwikkelen.

We bekijken graag samen met leerlingen en ouders wat een leerling nodig heeft om tot optimale ontwikkeling en groei te komen en voeren daarom kind-oudergesprekken op het gebied van hoofd, hart en handen. In deze gesprekken vinden we het belangrijk om juist het kind aan het woord te laten zijn om eigenaarschap te stimuleren. We nemen ouders heel serieus en vinden een open communicatie erg belangrijk.

We vragen dan ook altijd contact op te nemen bij zorgen, vragen of klachten. Ook wij nemen contact met u op als er van onze kant vragen of zorgen zijn.

Ook betrekken we ouders bij beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen. Het ouderpanel, de MR en de ouderraad worden meegenomen bij de ontwikkeling van onze locatie.

Regelmatig wordt voor ondersteuning van activiteiten hulp gevraagd aan ouders. Het kan gaan om het begeleiden van groepjes kinderen, het organiseren van een feestje of vervoer.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools, waarbij ouders en medewerkers op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat met de leerlingen. Ook kunnen ouders hun kind ziek of absent melden en verlof aanvragen via Social Schools. Ook worden de kind-oudergesprekken hierin gepland.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt personeel en ouders van school en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op bepaalde terreinen heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht en op andere terreinen instemmingsrecht. De leden van de MR worden benoemd voor een periode van drie jaar. De MR komt vijf keer per jaar bij elkaar, op Sint Anthonius bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouders. De MR is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de LPS.

OUDERPANEL

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de directie. Het ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen op het gebied van organisatie, kwaliteit en identiteit.

De leden van het ouderpanel worden benoemd voor een periode van drie jaar en vergaderen vijf keer per jaar met de directeur. De vergaderingen van het ouderpanel zijn gezamenlijk met die van de MR.

OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten leuke activiteiten organiseren om het groepsgevoel op onze locatie te optimaliseren. De oudercommissie heeft als doel de samenwerking tussen school, ouders en kinderen te bevorderen. De ouderraadcommissie vergadert een aantal keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig. In de eerste vergadering van het schooljaar wordt de nieuwe jaarplanning en de begroting voor het nieuwe schooljaar behandeld.

LEERLINGENRAAD

Onze school heeft een leerlingenraad, waar in totaal zes leerlingen (twee uit iedere groep - groep 3-8) met de directeur praten over zaken die op school spelen. Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen meedenken in de schoolontwikkeling, omdat we het kritisch en creatief denken willen bevorderen en leerlingen mede-eigenaar willen laten zijn van onze schoolontwikkeling. Een leerling heeft zitting in de leerlingenraad voor de duur van 1 schooljaar en kan zelf onderwerpen naar voren brengen. Te denken valt aan nieuwe ideeën over activiteiten, meningen over besluiten die genomen zijn en aanpassingen in het schoolgebouw of nieuwe projecten. De leerlingen uit de leerlingenraad dragen zorg voor de mening van de andere leerlingen uit hun klas en vertegenwoordigen hun klas. Op deze wijze wordt het actief burgerschap geoefend; er wordt immers niet alleen gesproken de eigen mening van de leerling maar de leerling  vertegenwoordigt de leerlingen uit hun groep.

LOKALE OUDERCOMMISIE

Op onze locatie is een enthousiaste, kritische oudercommissie actief, bestaande uit drie ouders. Zij komen vijf keer per jaar bijeen met de vestigingsmanager, Léonie Jansen en een pedagogisch medewerker. De Lokale oudercommissie (LOC) heeft als adviesorgaan voor de kinderopvang als belangrijkste taak de vestigingsmanager van het kinderdagverblijf te adviseren over aangelegenheden in de wet kinderopvang.

De LOC heeft informatie en adviesrecht over een aantal beleidsthema’s (denk aan: pedagogisch beleid en praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang). Bij advies van de LOC gaat het erom op een prettige manier de belangen van kinderen, ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf te borgen.